všeobecné podmínky

 

 

Všeobecná pravidla soutěže

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Každá soutěž (dále jen „soutěž“), kterou pořádá organizátor na stránkách portálu www.kampocesku.cz prostřednictvím sekce www.kampocesku.cz/souteze a v tištěných periodikách KAM po Česku, KAM na výlet, Pražský přehled kulturních pořadů, se řídí Všeobecnými pravidly soutěže a jejího zadání.

 

Všeobecná pravidla soutěže

 

organizátor soutěže

Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.
Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka 255144 C
datová schránka: ID c67rch4 │ IČ: 04892232 │ DIČ: CZ04892232
tel.: +420 222 944 816-7 │ mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
facebook: facebook.com/kampocesku
www.kampocesku.cz
(dále jen „organizátor“)

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, starší 15 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

podmínky výhry v soutěži

Vítěz obdrží vždy takovou výhru, která bude zveřejněna a popsána spolu s každou uveřejněnou soutěží. Vítěze vybere provozovatel.

ceny

Ceny výhercům soutěže věnuje organizátor nebo sponzor soutěže, zajištěný organizátorem. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.

Předání cen výhercům

- osobně v sídle organizátora

- jsou zaslány na dresu výherce organizátorem

- jsou zaslány na dresu výherce sponzorem, zajištěným organizátorem

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů (GDPR)

Veškerá data získaná od soutěžícího organizátorem jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a kontaktů v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na internetovém portále organizátora www.kampocesku.cz nebo v periodikách vydávaných organizátorem. Za tímto účelem mohou být zveřejňovány pouze jméno, příjmení a místo, které uvedl účastník soutěže jako místo pro zaslání výhry.

Každý účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje za tímto účelem:

- vyhodnocení soutěže

- pro kontakt s účastníkem soutěže

- pro zaslání výhry vybranému účastníku soutěže

- pro informování účastníků soutěže o titulech vydávaných organizátorem a novinkách v souvislosti s těmito tituly, o nových soutěžích a novinkách publikovaných v rámci redakčního portfolia organizátora.

Přihlášením se do soutěže soutěžící uděluje souhlas organizátorovi, že v případě výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu křestní jméno, příjmení a místo doručení, které uvedl účastník soutěž jako místo pro zaslání výhry, zveřejněny v tištěné podobě v periodikách vydávaných organizátorem a na webových stránkách organizátora, formou oznámení o výhře.

Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

 

Organizátor se zavazuje, že osobní údaje účastníků soutěže nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou sponzora souže zajištěného organizátorem, a to pouze za účelem zaslání výhry účastníku soutěže.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel.

3. Tato pravidla soutěže jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svou účastí v soutěži na www.kampocesku.cz/souteze potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

4. Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění, to je ode dne 21. 5. 2018.

© Vydavatelství KAM po Česku (organizátor)

Soubory ke stažení

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.